വിമര്‍ശിച്ചത് പാസ്റ്റര്‍മാരെയും, പെന്തക്കോസ്തിനെയുമല്ല, ട്രാന്‍സ് തിരക്കഥാകൃത്തിന് പറയാനുള്ളത്
SHOW TIME

വിമര്‍ശിച്ചത് പാസ്റ്റര്‍മാരെയും, പെന്തക്കോസ്തിനെയുമല്ല, ട്രാന്‍സ് തിരക്കഥാകൃത്തിന് പറയാനുള്ളത്