ശരീരം നോക്കി അഭിനയിക്കാനറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു തരത്തില്‍ ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങ് : ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍
SHOW TIME

ശരീരം നോക്കി അഭിനയിക്കാനറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു തരത്തില്‍ ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങ് : ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍