‘ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഥ’; ‘മനോഹരം’ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍
SHOW TIME

‘ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഥ’; ‘മനോഹരം’ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ചിത്രമെന്ന് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ 

‘ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഥ’; ‘മനോഹരം’ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ചിത്രമെന്ന് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍