മാറാത്ത കാലത്തിന്റെ ‘തുടർച്ച’; ഒരു മിനിറ്റിൽ ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് ഒരുക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രം
Short Films

മാറാത്ത കാലത്തിന്റെ ‘തുടർച്ച’; ഒരു മിനിറ്റിൽ ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് ഒരുക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രം

മാറാത്ത കാലത്തിന്റെ ‘തുടർച്ച’; ഒരു മിനിറ്റിൽ ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് ഒരുക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രം