'സ്‌നേഹം അരച്ചു ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയൊരു ചിക്കു ഷേക്ക്'; ഷോര്‍ട് ഫിലിം മഡ് ആപ്പിള്‍സ്
Short Films

'സ്‌നേഹം അരച്ചു ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയൊരു ചിക്കു ഷേക്ക്'; ഷോര്‍ട് ഫിലിം മഡ് ആപ്പിള്‍സ്

'സ്‌നേഹം 
അരച്ചു ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയൊരു
ചിക്കു ഷേക്ക്'; ഷോര്‍ട് ഫിലിം മഡ് ആപ്പിള്‍സ്