നമ്മുടെ ഔദാര്യമല്ല, കണ്ണുനീരല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് നീതിയാണ്
RIGHTS

നമ്മുടെ ഔദാര്യമല്ല, കണ്ണുനീരല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് നീതിയാണ്