‘അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സാമൂഹ്യ അടുക്കള, തൊഴിലാളികളെയും അവശരെയും മറക്കരുത്’
RIGHTS

‘അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സാമൂഹ്യ അടുക്കള, തൊഴിലാളികളെയും അവശരെയും മറക്കരുത്’

‘അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സാമൂഹ്യ അടുക്കള, തൊഴിലാളികളെയും അവശരെയും മറക്കരുത്’