ഒന്നിനും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന്‍, അതായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന് നായകനെക്കുറിച്ച് നല്‍കിയത്
rewind

ഒന്നിനും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന്‍, അതായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന് നായകനെക്കുറിച്ച് നല്‍കിയത്

ഒന്നിനും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന്‍, അതായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന് നായകനെക്കുറിച്ച് നല്‍കിയത്