'ശമ്പളം 10,000 രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ലാല്‍ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് ചിരിച്ചിരുന്നു', മോഹന്‍ലാല്‍ 'താര'മാകുന്ന അഹിംസ
POPULAR READ

'ശമ്പളം 10,000 രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ലാല്‍ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് ചിരിച്ചിരുന്നു', മോഹന്‍ലാല്‍ 'താര'മാകുന്ന അഹിംസ

'ശമ്പളം 10,000 രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ലാല്‍ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് ചിരിച്ചിരുന്നു', മോഹന്‍ലാല്‍ 'താര'മാകുന്ന അഹിംസ