‘ദ ക്യു’വിന് ഗൂഗിളിന്റെ പിന്തുണ, ഗൂഗിള്‍ ന്യൂസ് ജേണലിസം എമര്‍ജന്‍സി ഫണ്ടിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
POPULAR READ

‘ദ ക്യു’വിന് ഗൂഗിളിന്റെ പിന്തുണ, ഗൂഗിള്‍ ന്യൂസ് ജേണലിസം എമര്‍ജന്‍സി ഫണ്ടിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

‘ദ ക്യു’വിന് ഗൂഗിളിന്റെ പിന്തുണ, ഗൂഗിള്‍ ന്യൂസ് ജേണലിസം എമര്‍ജന്‍സി ഫണ്ടിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു