'ഞാന്‍ ബിജെപിയുമല്ല സംഘിയുമല്ല, നായനാരുടെ വിഎസിന്റെയും കാലത്തെ യഥാര്‍ത്ഥ കമ്യൂണിസത്തിന്റെ കടുത്ത വിശ്വാസിയെന്ന് ഗോകുല്‍ സുരേഷ്
POPULAR READ

'ഞാന്‍ ബിജെപിയുമല്ല സംഘിയുമല്ല, നായനാരുടെ വിഎസിന്റെയും കാലത്തെ യഥാര്‍ത്ഥ കമ്യൂണിസത്തിന്റെ കടുത്ത വിശ്വാസിയെന്ന് ഗോകുല്‍ സുരേഷ്

'ഞാന്‍ ബിജെപിയുമല്ല സംഘിയുമല്ല, നായനാരുടെ വിഎസിന്റെയും കാലത്തെ യഥാര്‍ത്ഥ കമ്യൂണിസത്തിന്റെ കടുത്ത വിശ്വാസിയെന്ന് ഗോകുല്‍ സുരേഷ്