‘60 മില്ലിയില്‍ സോഡയൊഴിച്ച് നിലക്കടലയ്‌ക്കൊപ്പം വൈകീട്ട് മൂന്നെണ്ണം’; തമാശയ്ക്ക് എഴുതിയ കുറിപ്പടിയെന്ന് എക്‌സൈസിനോട് ഡോക്ടര്‍
POPULAR READ

‘60 മില്ലിയില്‍ സോഡയൊഴിച്ച് നിലക്കടലയ്‌ക്കൊപ്പം വൈകീട്ട് മൂന്നെണ്ണം’; തമാശയ്ക്ക് എഴുതിയ കുറിപ്പടിയെന്ന് എക്‌സൈസിനോട് ഡോക്ടര്‍ 

 ‘60 മില്ലിയില്‍ സോഡയൊഴിച്ച് നിലക്കടലയ്‌ക്കൊപ്പം വൈകീട്ട് മൂന്നെണ്ണം’; തമാശയ്ക്ക് എഴുതിയ കുറിപ്പടിയെന്ന് എക്‌സൈസിനോട് ഡോക്ടര്‍