ഒരൊറ്റ രാത്രിയില്‍ അതിര്‍ത്തികള്‍ അടക്കുമ്പോള്‍ ആരും അവരെ ഓര്‍ത്തില്ല, ആരും അവര്‍ക്കു വേണ്ടി സംസാരിച്ചില്ല
POPULAR READ

ഒരൊറ്റ രാത്രിയില്‍ അതിര്‍ത്തികള്‍ അടക്കുമ്പോള്‍ ആരും അവരെ ഓര്‍ത്തില്ല, ആരും അവര്‍ക്കു വേണ്ടി സംസാരിച്ചില്ല