ഇന്ന് രോഗബാധിതര്‍ പൂജ്യം, കൂട്ടപരിശോധനയില്‍ കൊവിഡിനെ തോല്‍പ്പിച്ച ഇറ്റലിയിലെ ‘വോ’
POPULAR READ

ഇന്ന് രോഗബാധിതര്‍ പൂജ്യം, കൂട്ടപരിശോധനയില്‍ കൊവിഡിനെ തോല്‍പ്പിച്ച ഇറ്റലിയിലെ ‘വോ’

ഇന്ന് രോഗബാധിതര്‍ പൂജ്യം, കൂട്ടപരിശോധനയില്‍ കൊവിഡിനെ തോല്‍പ്പിച്ച ഇറ്റലിയിലെ ‘വോ’