‘കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നഴ്‌സുമാരാണ് ബ്രിട്ടനിലുള്ളത്’; അവരില്‍ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് മുന്‍ എംപി 
POPULAR READ

‘കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നഴ്‌സുമാരാണ് ബ്രിട്ടനിലുള്ളത്’; അവരില്‍ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് മുന്‍ എംപി 

‘കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നഴ്‌സുമാരാണ് ബ്രിട്ടനിലുള്ളത്’; അവരില്‍ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് മുന്‍ എംപി