കോവിഡ് 19: ക്യൂബ അയച്ച ആറാം മെഡിക്കല്‍ സംഘം ഇറ്റലിയില്‍, വിപ്ലവദൗത്യത്തിന് മുന്നില്‍ ഭയത്തിന് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ക്യൂബന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍
POPULAR READ

കോവിഡ് 19: വിപ്ലവദൗത്യത്തിന് മുന്നില്‍ ഭയത്തിന് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ക്യൂബന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍, ക്യൂബയുടെ ആറാം മെഡിക്കല്‍ സംഘം ഇറ്റലിയില്‍

കോവിഡ് 19: വിപ്ലവദൗത്യത്തിന് മുന്നില്‍ ഭയത്തിന് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ക്യൂബന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍, ക്യൂബയുടെ ആറാം മെഡിക്കല്‍ സംഘം ഇറ്റലിയില്‍