അവാര്‍ഡിന് മുമ്പേ തമ്മിലടിച്ച് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, സെക്രട്ടറി മഹേഷ് പഞ്ചുവിനെ പുറത്താക്കി
POPULAR READ

അവാര്‍ഡിന് മുമ്പേ തമ്മിലടിച്ച് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, സെക്രട്ടറി മഹേഷ് പഞ്ചുവിനെ പുറത്താക്കി

അവാര്‍ഡിന് മുമ്പേ തമ്മിലടിച്ച് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, സെക്രട്ടറി മഹേഷ് പഞ്ചുവിനെ പുറത്താക്കി