‘പട്ടിണിയില്‍ നിന്ന് 50 കൊല്ലം കൊണ്ട് സമൃദ്ധിയിലെത്തിയെങ്കില്‍ കൊവിഡ് 5 മാസം കൊണ്ട് നമ്മെ വറുതിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും’ 
Podcast

‘പട്ടിണിയില്‍ നിന്ന് 50 കൊല്ലം കൊണ്ട് സമൃദ്ധിയിലെത്തിയെങ്കില്‍ കൊവിഡ് 5 മാസം കൊണ്ട് നമ്മെ വറുതിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും’ 

‘പട്ടിണിയില്‍ നിന്ന് 50 കൊല്ലം കൊണ്ട് സമൃദ്ധിയിലെത്തിയെങ്കില്‍ കൊവിഡ് 5 മാസം കൊണ്ട് നമ്മെ വറുതിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും’