മുന്‍കരുതലുകളോട് മുഖംതിരിച്ചതിന് നല്‍കേണ്ടി വന്ന വില, അമേരിക്കയിലെ കൊവിഡ് അനുഭവം
Opinion

മുന്‍കരുതലുകളോട് മുഖംതിരിച്ചതിന് നല്‍കേണ്ടി വന്ന വില, അമേരിക്കയിലെ കൊവിഡ് അനുഭവം