മുഖമില്ലാതെ,പേരില്ലാതെ അവർക്ക് മറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നു; പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം അതാണ്: പി.സായ്‌നാഥ്
Opinion

മുഖമില്ലാതെ,പേരില്ലാതെ അവർക്ക് മറഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നു; പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം അതാണ്: പി.സായ്‌നാഥ്