ആ ഡിവിഡിയില്‍ എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച നടന്‍, ഇര്‍ഫാനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇവിടെ എത്തില്ലായിരുന്നു
Opinion

ആ ഡിവിഡിയില്‍ എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച നടന്‍, ഇര്‍ഫാനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇവിടെ എത്തില്ലായിരുന്നു