ബ്യുറോക്രാറ്റിക്ക് നന്മമരങ്ങള്‍ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രചാരകരാകുന്നതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല 
Opinion

ബ്യുറോക്രാറ്റിക്ക് നന്മമരങ്ങള്‍ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രചാരകരാകുന്നതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല