ഒരു ഭാഗത്ത് ടിക്കറ്റിന്റെ പേരില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പിഴിയല്‍, മറുഭാഗത്ത് ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ പാങ്ങില്ലാത്തവരെ നിഷ്‌കരുണം തഴയല്‍ 
NEWSROOM

ഒരു ഭാഗത്ത് ടിക്കറ്റിന്റെ പേരില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പിഴിയല്‍, മറുഭാഗത്ത് ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ പാങ്ങില്ലാത്തവരെ നിഷ്‌കരുണം തഴയല്‍