അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തലോടല്‍, എതിര്‍ക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടല്‍
NEWSROOM

അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തലോടല്‍, എതിര്‍ക്കുന്നവരെ വേട്ടയാടല്‍