പായിപ്പാട്ടെ പ്രതിഷേധം ആസൂത്രിതം, പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്ന് വരെ തൊഴിലാളികളെത്തിയെന്ന് മന്ത്രി
News n Views

പായിപ്പാട്ടെ പ്രതിഷേധം ആസൂത്രിതം, പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്ന് വരെ തൊഴിലാളികളെത്തിയെന്ന് മന്ത്രി

പായിപ്പാട്ടെ പ്രതിഷേധം ആസൂത്രിതം, പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്ന് വരെ തൊഴിലാളികളെത്തിയെന്ന് മന്ത്രി