ആരോപണങ്ങളില്‍ മനംമടുത്തു, ഇനി ഒരു രോഗിയും വരണ്ട, ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പില്‍ 
News n Views

‘ആരോപണങ്ങളില്‍ മനംമടുത്തു, ഇനി ഒരു രോഗിയും വരണ്ട’; ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പില്‍ 

‘ആരോപണങ്ങളില്‍ മനംമടുത്തു, ഇനി ഒരു രോഗിയും വരണ്ട’; ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പില്‍