ട്വിറ്റര്‍ ബയോയില്‍ നിന്ന് ‘ബിജെപി’ നീക്കി പങ്കജ മുണ്ടെ; 12 എംഎല്‍എമാരുമായി ശിവസേനയിലേക്കെന്ന് അഭ്യൂഹം 
News n Views

ട്വിറ്റര്‍ ബയോയില്‍ നിന്ന് ‘ബിജെപി’ നീക്കി പങ്കജ മുണ്ടെ; 12 എംഎല്‍എമാരുമായി ശിവസേനയിലേക്കെന്ന് അഭ്യൂഹം 

ട്വിറ്റര്‍ ബയോയില്‍ നിന്ന് ‘ബിജെപി’ നീക്കി പങ്കജ മുണ്ടെ; 12 എംഎല്‍എമാരുമായി ശിവസേനയിലേക്കെന്ന് അഭ്യൂഹം