‘എന്തൊരു നാണക്കേട്. ഒരു വൃദ്ധകര്‍ഷകനെ പൊലീസ് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നു’  
News n Views

‘ദയാരഹിതം, രാജ്യത്തിന് തന്നെ നാണക്കേട്’; ഉന്നാവോയില്‍ കര്‍ഷകരെ തല്ലിച്ചതച്ച് പൊലീസ്; വീഡിയോ

‘ദയാരഹിതം, രാജ്യത്തിന് തന്നെ നാണക്കേട്’;  ഉന്നാവോയില്‍ കര്‍ഷകരെ തല്ലിച്ചതച്ച് പൊലീസ്; വീഡിയോ