പിന്‍സീറ്റിലും ഹെല്‍മറ്റ് നിര്‍ബന്ധമെന്ന് ഹൈക്കോടതി,4 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ ധരിച്ചിരിക്കണം,അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് 
News n Views

പിന്‍സീറ്റിലും ഹെല്‍മറ്റ് നിര്‍ബന്ധമെന്ന് ഹൈക്കോടതി,4 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ ധരിച്ചിരിക്കണം,അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് 

പിന്‍സീറ്റിലും ഹെല്‍മറ്റ് നിര്‍ബന്ധമെന്ന് ഹൈക്കോടതി,4 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ ധരിച്ചിരിക്കണം,അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ്