‘മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ് ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍. അവരെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ.’
News n Views

‘ട്രാന്‍സ് പേഴ്‌സണുകളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കും’; സെക്സ് റീഅസൈന്‍മെന്റ് സര്‍ജറി സജ്ജമാക്കുമെന്ന് കെകെ ശൈലജ

‘ട്രാന്‍സ് പേഴ്‌സണുകളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കും’;  സെക്സ് റീഅസൈന്‍മെന്റ് സര്‍ജറി സജ്ജമാക്കുമെന്ന് കെകെ ശൈലജ