ലിംഗനീതിയും ലിംഗസമത്വവും ഉറപ്പാക്കുക ലക്ഷ്യം; ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ സര്‍വേയുമായി കേരള സര്‍ക്കാര്‍
News n Views

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ സര്‍വ്വേയുമായി കേരള സര്‍ക്കാര്‍; ലിംഗനീതിയും ലിംഗസമത്വവും ഉറപ്പാക്കുക ലക്ഷ്യം

ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ സര്‍വ്വേയുമായി  കേരള സര്‍ക്കാര്‍; ലിംഗനീതിയും ലിംഗസമത്വവും ഉറപ്പാക്കുക ലക്ഷ്യം