ബുര്‍ഖയണിഞ്ഞവരെയും താടിയുള്ളവരെയും വേട്ടയാടുന്നു; പള്ളികളില്‍ ബാങ്കുവിളിയില്ല; ഭീതിയില്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍
News n Views

ബുര്‍ഖയണിഞ്ഞവരെയും താടിയുള്ളവരെയും വേട്ടയാടുന്നു; പള്ളികളില്‍ ബാങ്കുവിളിയില്ല; ഭീതിയില്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍

ബുര്‍ഖയണിഞ്ഞവരെയും താടിയുള്ളവരെയും വേട്ടയാടുന്നു; പള്ളികളില്‍ ബാങ്കുവിളിയില്ല; ഭീതിയില്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍