പുലരിത്തൂമഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ...കവിതയിൽ നിന്ന് പാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ ദൂരം
Music

പുലരിത്തൂമഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ...കവിതയിൽ നിന്ന് പാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ ദൂരം