അന്നാ ജോസഫ് അഹമ്മദ് കുട്ടിയെ പ്രണയിക്കുമ്പോള്‍, വിരഹഗാനവുമായി ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം
Music

അന്നാ ജോസഫ് അഹമ്മദ് കുട്ടിയെ പ്രണയിക്കുമ്പോള്‍, വിരഹഗാനവുമായി ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം

അന്നാ ജോസഫ് അഹമ്മദ് കുട്ടിയെ പ്രണയിക്കുമ്പോള്‍, വിരഹഗാനവുമായി ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം