തിരുവനന്തപുരം ഉണരും മുമ്പൊരു സൈക്കിള്‍ സവാരി, കൈലിയില്‍ ക്യാമറക്ക് പിന്നില്‍ ആ മോഹന്‍ലാല്‍ ക്ലിക്കുകളെക്കുറിച്ച് ജിതേഷ് ദാമോദര്‍
Mohanlal@60

തിരുവനന്തപുരം ഉണരും മുമ്പൊരു സൈക്കിള്‍ സവാരി, കൈലിയില്‍ ക്യാമറക്ക് പിന്നില്‍ ആ മോഹന്‍ലാല്‍ ക്ലിക്കുകളെക്കുറിച്ച് ജിതേഷ് ദാമോദര്‍