‘ലാലേട്ടന്‍ എത്രയാഴത്തില്‍ തിരക്കഥ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുവെന്നതിന് തെളിവാണ് ആ ഉറുമാല്‍’ ; ദേവാസുരത്തിലെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് ഷാജൂണ്‍ കാര്യാല്‍ 
Mohanlal@60

‘ലാലേട്ടന്‍ എത്രയാഴത്തില്‍ തിരക്കഥ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുവെന്നതിന് തെളിവാണ് ആ ഉറുമാല്‍’ ; ദേവാസുരത്തിലെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് ഷാജൂണ്‍ കാര്യാല്‍ 

‘ലാലേട്ടന്‍ എത്രയാഴത്തില്‍ തിരക്കഥ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുവെന്നതിന് തെളിവാണ് ആ ഉറുമാല്‍’ ; ദേവാസുരത്തിലെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് ഷാജൂണ്‍ കാര്യാല്‍