മികച്ച ഫീച്ചറുകള്‍; കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ എല്‍ജി വെല്‍വെറ്റ് എത്തുന്നു
Mobile

മികച്ച ഫീച്ചറുകള്‍; കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ എല്‍ജി വെല്‍വെറ്റ് എത്തുന്നു

മികച്ച ഫീച്ചറുകള്‍; കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ എല്‍ജി വെല്‍വെറ്റ് എത്തുന്നു