സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്‌സി നോട്ട് 10, എസ് 10 ലൈറ്റ് വേരിയന്റുകള്‍ വിപണിയില്‍, പ്രത്യേകതകള്‍
Mobile

സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്‌സി നോട്ട് 10, എസ് 10 ലൈറ്റ് വേരിയന്റുകള്‍ വിപണിയില്‍, പ്രത്യേകതകള്‍

സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്‌സി നോട്ട് 10, എസ് 10 ലൈറ്റ് വേരിയന്റുകള്‍ വിപണിയില്‍, പ്രത്യേകതകള്‍