‘ഫൈനല്‍ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു’; റീ-ലോഞ്ചിന് ഒരുങ്ങി സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഫോള്‍ഡ് 
Mobile

‘ഫൈനല്‍ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു’; റീ-ലോഞ്ചിന് ഒരുങ്ങി സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഫോള്‍ഡ് 

‘ഫൈനല്‍ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു’; റീ-ലോഞ്ചിന് ഒരുങ്ങി സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഫോള്‍ഡ്