സീന്‍ കഴിഞ്ഞ് മോഹന്‍ലാലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമരീഷ് പുരി കരഞ്ഞു  
Master Stroke

സീന്‍ കഴിഞ്ഞ് മോഹന്‍ലാലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമരീഷ് പുരി കരഞ്ഞു