'റിഹേഴ്‌സൽ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ആഞ്ഞ് അടിക്കില്ലല്ലോ', ചോക്ക്ഡ് വരെയുള്ള ചലച്ചിത്രയാത്ര; റോഷൻ മാത്യു അഭിമുഖം
Interview

'റിഹേഴ്‌സൽ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ആഞ്ഞ് അടിക്കില്ലല്ലോ', ചോക്ക്ഡ് വരെയുള്ള ചലച്ചിത്രയാത്ര; റോഷൻ മാത്യു അഭിമുഖം

'റിഹേഴ്‌സൽ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ആഞ്ഞ് അടിക്കില്ലല്ലോ', ചോക്ക്ഡ് വരെയുള്ള ചലച്ചിത്രയാത്ര; റോഷൻ മാത്യു അഭിമുഖം