‘മുഖ്യധാരയിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ നയിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല.’
Interview

‘സമരം ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനോടാണ്, സിപിഐഎം പ്രാദേശിക ഘടകത്തോടല്ല’; ആയിഷ റെന്ന അഭിമുഖം