ശാരദ പ്രേക്ഷകമനസ്സില്‍ മുഖമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നടിയെന്ന് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍
IFFK 2019

ശാരദ പ്രേക്ഷകമനസ്സില്‍ മുഖമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നടിയെന്ന് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

ശാരദ പ്രേക്ഷകമനസ്സില്‍ മുഖമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നടിയെന്ന് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍