ഡെക്സാമെത്തസോൺ കോവിഡിന് പ്രതിരോധ മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാമോ
Health and Wellness

'ഡെക്സാമെത്തസോൺ: സ്റ്റിറോയ്ഡ് വാങ്ങിക്കഴിച്ച് പണി വാങ്ങരുത്'