കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് 105 അംഗ മെഡിക്കല്‍ സംഘം യുഎഇയില്‍
Health and Wellness

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് 105 അംഗ മെഡിക്കല്‍ സംഘം യുഎഇയില്‍

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്  കേരളത്തില്‍ നിന്ന് 105 അംഗ മെഡിക്കല്‍ സംഘം യുഎഇയില്‍