കോവിഡ് 19 രോഗി മരണമടഞ്ഞാല്‍ : ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍
Health and Wellness

കോവിഡ് 19 രോഗി മരണമടഞ്ഞാല്‍ : ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍

കോവിഡ് 19 രോഗി മരണമടഞ്ഞാല്‍ : ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍