‘കൊറോണയും വവ്വാലില്‍ നിന്ന്’; വൈറസിന്റെ പേരില്‍ വ്യാജ പ്രചാരണം
Health and Wellness

‘കൊറോണയും വവ്വാലില്‍ നിന്ന്’; വൈറസിന്റെ പേരില്‍ വ്യാജ പ്രചാരണം

‘കൊറോണയും വവ്വാലില്‍ നിന്ന്’; വൈറസിന്റെ പേരില്‍ വ്യാജ പ്രചാരണം