കീമോയ്ക്ക് പകരം കുര്‍ക്കുമിന്‍ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ടെക്നോളജി റെഡി ; ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇനി വേണ്ടത് യോജിച്ച മരുന്ന് ഉത്പാദകരെ
Health and Wellness

കീമോയ്ക്ക് പകരം കുര്‍ക്കുമിന്‍ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ടെക്നോളജി റെഡി ; ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇനി വേണ്ടത് യോജിച്ച മരുന്ന് ഉത്പാദകരെ

കീമോയ്ക്ക് പകരം കുര്‍ക്കുമിന്‍ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ടെക്നോളജി റെഡി ; ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇനി വേണ്ടത് യോജിച്ച മരുന്ന് ഉത്പാദകരെ