ശ്വാസകോശത്തിന് മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതിക്കും ഹാനികരം; സിഗരറ്റ് കുറ്റി സസ്യവളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ദോഷമെന്ന് പഠനം 
Health and Wellness

ശ്വാസകോശത്തിന് മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതിക്കും ഹാനികരം; സിഗരറ്റ് കുറ്റി സസ്യവളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ദോഷമെന്ന് പഠനം 

ശ്വാസകോശത്തിന് മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതിക്കും ഹാനികരം; സിഗരറ്റ് കുറ്റി സസ്യവളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ദോഷമെന്ന് പഠനം