‘കര്‍ഷകരായി കണക്കാക്കുന്നില്ല’, കര്‍ഷകആത്മഹത്യാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്താകുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെന്ന് പി സായ്‌നാഥ് 
Gender

‘കര്‍ഷകരായി കണക്കാക്കുന്നില്ല’, കര്‍ഷകആത്മഹത്യാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്താകുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെന്ന് പി സായ്‌നാഥ് 

‘കര്‍ഷകരായി കണക്കാക്കുന്നില്ല’, കര്‍ഷകആത്മഹത്യാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്താകുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെന്ന് പി സായ്‌നാഥ്